top of page
0142e5fa-07b1-4072-a2bc-bc882797d250.JPG

FAMILJERÄTT

Familjerätt: Bild

VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE

Vårdnad, boende och umgänge

I alla frågor som rör barn är barnets bästa avgörande. Barn har rätt till båda sina föräldrar. Föräldrar som inte kan komma överens gällande vårdnad, boende och umgänge kan vända sig till domstol.  Innan en process i domstol inleds är det bra att försöka komma överens. Föräldrar kan då vända sig till familjerätten. Familjerätten är en enhet hos socialtjänsten i kommunen där barnet bor. 

Från och med den 1 mars 2022 måste föräldrarna ha ett informationssamtal hos familjerätten för att kunna gå till domstol.

Vårdnad

Vårdnad om barn kan antingen vara gemensam eller ensam. Den som har del i vårdnaden har ansvar för barnets personliga angelägenheter. Föräldrar som har gemensam vårdnad ska tillsammans utöva den bestämmande rätt som följer av vårdnadens utövande.  

Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarna tillsammans kan sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Om det saknas förutsättningar kan föräldrarna vända sig till domstol för att få vårdnadsfrågan prövad.

Boende

Begreppet barns boende avser barnets faktiska boende. Barnets boende, kan om föräldrarna har gemensam vårdnad regleras genom avtal hos familjerätten. Om föräldrarna inte kan komma överens kan de vända sig till domstol för att få frågan prövad.

Umgänge

Barn har rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor med. Umgänget är till för barnet och det är barnets behov av umgänge som är avgörande.

Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses. Detta gäller oavsett om vårdnaden om barnet är gemensam eller ensam. 

Ibland är det bäst för barnet att umgänge inte sker, exempelvis när en förälder har ett allvarligt missbruk som påverkar förmågan att ta hand om barnet. Ett annat exempel kan vara övergrepp mot barnet eller den andra föräldern.  I sådana fall kan bedömningen bli att ett umgänge inte är förenligt med barnets bästa  och därför inte ska ske. Alternativt att umgänget sker i närvaro av umgängesstöd.

I mål om vårdnad, boende och umgänge är huvudregeln att vardera part står sina egna rättegångskostnader.  

Om du har frågor eller funderingar kring vårdnad, boende eller umgänge är du välkommen att kontakta mig för rådgivning tfn 08-586 403 00. 

Familjerätt: Text

UNDERHÅLLSBIDRAG

Föräldrar har ett gemensamt ansvar för barns försörjning. Om barnet bor tillsammans med den ena föräldern kan den andra föräldern bli skyldig att betala underhållsbidrag till barnet. Om den föräldern som barnet inte bor tillsammans med har en inkomst som är avsevärt högre än boendeföräldern kan underhållsbidrag utgå även vid växelvis boende. Vid beräkning av underhållsbidragets storlek beaktas barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig.

Familjerätt: Text

BODELNING

Vid en äktenskapsskillnad mellan makar eller separation mellan sambos ska en bodelning genomföras.
Om ni inte är överens om hur tillgångarna ska delas kan du/ni ansöka om en bodelningsförättare hos domstol.  Under bodelningen är det bra att få hjälp av ett ombud. Jag företräder dig och åtar mig uppdrag som bodelningsförättare. Om ni är överens om hur tillgångarna ska delas eller har frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta mig.

Familjerätt: Text

TESTAMENTE

Ett testamente är en juridisk handling i vilken du själv kan bestämma vem som ska ärva dina tillgångar när du går bort. Enda undantaget är barns rätt till laglott. För att ett testamente ska vara giltigt ska en rad formkrav vara uppfyllda. För att säkerställa att dina tillgångar fördelas enligt din vilja bör du upprätta ett testamente. Om ni har frågor eller funderingar kring testamente kan ni vända er till mig.

Familjerätt: Text
bottom of page