top of page

SOCIALRÄTT

LAGEN OM VÅRD AV UNGA (LVU)

Barn och unga som riskerar att fara illa på grund av förhållande i hemmet eller sitt egna beteende kan omhändertas för vård. Det är socialnämden i kommunen där barnet bor som beslutar om vård ska ske. Beslutet ska sedan prövas av domstol. Både barnet/den unge och dess föräldrar har rätt till ett offenligt biträde. Biträdet bekostas av staten. Du har själv rätt att önska vilket biträde som ska företräda dig.

LAGEN OM PSYKIATRISK TVÅNGSVÅRD (LPT)

Den som anses lida av en allvarlig psykisk störning kan tvingas till vård mot sin vilja. Målet med vården ska vara att häva det akuta sjukdomstillstånd som personen befinner sig i och att vården ska kunna ges på frivillig väg. Beslut om tvångsvård tas av läkare och beslutet prövas sedan av domstol. Den som bereds vård enligt LPT har rätt till ett offentligt biträde. Biträdet bekostas av staten. Du har själv rätt att önska vilket biträde som ska företräda dig.

LAGEN OM VÅRD AV MISSBRUKARE (LVM)

En person som har ett missbruk, inte går med på vård och utgör en fara för sig själv eller andra kan vårdas enligt LVM. Syftet med tvångsvården är att bryta missbruket och motivera till frivillig behandling. Det är socialnämnden i kommunen där personen bor som beslutar om tvångsvård. Beslutet ska sedan prövas av domstol.

Den som fått ett beslut om vård enligt LVM har rätt till ett offentligt biträde. Biträdet bekostas av staten. Du har själv rätt att önska vilket biträde som ska företräda dig.

Socialrätt: Projekt
bottom of page